Na základe stanov Občianskeho združenia Šidlovec §5-8 sa podáva prihláška za člena združenia.
Formulár pre vyplnenie a zaslanie prihlášky.

III. Členstvo v združení

§ 5

 1. Členstvo v združení je dobrovoľné a nikoho nemožno k nemu nútiť.
 2. Každá fyzická a právnická osoba sa môže stáť členom združenia.
 3. Členstvo vzniká dňom schválenia prihlášky valným zhromaždením združenia.

§6

Práva člena sú:

 1. podieľať sa na činnosti združenia, zúčastňovať sa akcií ním organizovaných, zúčastňovať sa všetkých rokovaní orgánov združenia
 2. byť informovaný o činnosti a hospodárení združenia
 3. podávať návrhy, pripomienky a sťažnosti k činnosti a hospodáreniu združenia
 4. voliť a byť volený do orgánov združenia
 5. vzdať sa funkcie v orgánoch združenia a ukončiť členstvo v združení

§ 7

Povinnosti člena sú:

 1. aktívne sa podieľať na činnosti združenia
 2. dodržiavať stanovy združenia
 3. plniť uznesenia orgánov združenia
 4. hájiť záujmy združenia,
 5. zdržiavať sa činnosti, ktorá môže poškodiť záujmy združenia
 6. zverenú funkciu vykonávať v súlade so stanovami a cieľmi združenia
 7. v stanovenom termíne platiť členské príspevky.

§ 8

Členstvo v združení zaniká:

 1. doručením písomného oznámenia člena združenia o ukončení členstva v združení
 2. nezaplatením členského príspevku trikrát za sebou
 3. úmrtím člena
 4. zánikom združenia

Aktuality

OZ Šidlovec je tento rok registrované pre poberanie 2% z  daní

Ako darovať 2% z daní?

 

 

16.ročník Šidlovskej 133-ky!!!

Všetky potrebné informáciu ku Šidlovskej 133-ke nájdetetu...

Presov-erb

 

Aj tento rok prispelo mesto Prešov dotáciou na športové podujatie Šidlovská 133-ka sumou 329,00 €...

 

Elektronický zber údajov

Dokumenty na stiahnutie:

36151

36161

Designed by Business wordpress themes and freepoker.